Ordonanta de Urgenta 132/2020

OUG 132/2020

Având în vedere faptul ca, pe termen scurt, provocarea cea mai importanta ramâne combaterea si limitarea efectelor crizei COVID-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 1

(1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, în conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta în contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

(2) Reducerea timpului de munca în conditiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive, angajatorul având obligatia de stabilire a programului de munca pentru întreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si în cazul programului de munca în ture, precum si în cazul programului de munca inegal.

(3) Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile înainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite în registrul general de evidenta a salariatilor cel târziu în ziua anterioara producerii acesteia.

(4) Pe durata reducerii timpului de munca în conditiile prevazute la alin. (1) salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut în contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

(5) Indemnizatia prevazuta la alin. (4) este suportata de angajator si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa îndeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de decontare a sumelor, precum si perioada de aplicare a masurii prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

(6) În situatia în care angajatorul nu recupereaza indemnizatia acordata potrivit alin. (5) de la bugetul asigurarilor pentru somaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

(7) Indemnizatia prevazuta la alin. (4) reprezinta venit de natura salariala si este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale, în conditiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) În situatia în care, în cursul aceleiati luni, salariatul obtine atât venituri din salarii, cât si indemnizatia prevazuta la alin. (4), în vederea impozitarii, acestea se cumuleaza, în vederea acordarii deducerii personale. Impozitul lunar se determina potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Pe perioada de aplicabilitate a masurii prevazute la alin. (1) sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza si la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) Pe perioada de aplicabilitate a masurii prevazute la alin. (1), salariatul beneficiaza de toate celelalte drepturi prevazute în contractul individual de munca sau în contractul colectiv de munca, proportional cu timpul efectiv lucrat.

(11) Angajatorul poate dispune masura reducerii timpului de munca în conditiile prevazute la alin. (1) si (2) si poate solicita decontarea indemnizatiei prevazute la alin. (4) daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;
b) reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii prevazute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. În cazul organizatiilor neguvernamentale, precum si al angajatorilor din categoria reglementata de ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
si întreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.

(12) Pe perioada aplicarii masurii prevazute la alin. (1), salariatii afectati de aceasta masura nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator.**fara ore suplimentare

(13) Pe perioada aplicarii masurii prevazute la alin. (1), salariatilor afectati nu le poate fi redus programul de lucru în temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(14) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), în cazul angajatorilor care aplica masura prevazuta la alin. (1), acordarea de bonusuri, precum si alte adaosuri la salariul de baza pentru structura de management a angajatorului se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii.
**fara bonusuri

(15) În lunile în care se aplica reducerea timpului de munca, în conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul nu poate initia concedieri colective.

(16) Prevederile alin. (1)-(15) se aplica si în cazul ucenicilor, cu conditia ca angajatorul sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica pentru dobândirea competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile ulterioare.

Articolul 2

(1) Indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4) se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare datei înregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj, acordata potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii datoreaza contributia asiguratorie pentru munca pentru perioada prevazuta la art. 1 atât pentru drepturile salariale aferente timpului de munca lucrat, cât si pentru indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4) care constituie stagiu asimilat în sistemul asigurarilor pentru somaj.**are CAM

(3) Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza si indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4).

Articolul 3

(1) În cazul reducerii temporare a activitatii determinate de situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilita potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), profesionistii, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si persoanele care au încheiate conventii individuale de munca în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, beneficiaza, la cerere, în baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 41,5% din câstigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plata indemnizatiei prevazute la alin. (1) se realizeaza de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (1) se datoreaza impozit pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, în cotele prevazute în Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit reglementarilor specifice, în cazul profesionistilor asigurati în sisteme proprii de asigurari sociale.

(4) Obligatiile fiscale mentionate la alin. (3) se declara prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si se platesc de catre persoanele fizice beneficiare la termenul prevazut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia persoanelor care au încheiate conventii individuale de munca în baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, ale caror obligatii fiscale se declara, se retin si se platesc de catre societatea cooperativa, prin declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, la termenele prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare

(5) Durata efectiva de aplicare a masurii prevazute la alin. (1), categoriile de profesionisti, precum si procedura de plata a indemnizatiei se stabilesc prin hotarârea Guvernului prevazuta la art. 1 alin. (5). Prin exceptie, în anul 2020, beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) profesionistii si persoanele care au încheiate conventii individuale de munca în baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1) din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile
ulterioare.

Articolul 4

(1) Pentru persoanele care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite în continuare zilieri, care îsi desfasoara activitatea în unul dintre domeniile prevazute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioada de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acorda de la bugetul de stat o suma reprezentând 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca.

(2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda de catre beneficiarul de lucrari, din bugetul propriu, la momentul platii contravalorii muncii zilnice, si, ulterior, se deconteaza integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost platita, de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Decontarea se efectueaza în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se aproba prin hotarâre a Guvernului.

(3) Cererea prevazuta la alin. (2) însotita de listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevazute la alin. (1) se depun de catre beneficiarii de lucrari, spre decontare si încasare, la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în a caror raza teritoriala îsi desfasoara activitatea sau îsi au sediul social, lunar, pentru luna anterioara, pâna la data de 5 a fiecarei luni, în format electronic.

(4) În situatia în care cererea este depusa de catre beneficiarul de lucrari la o data ulterioara celei prevazute la alin. (3), suma aferenta lunii pentru care se solicita se deconteaza în luna urmatoare.

(5) Suma prevazuta la alin. (1) reprezinta venit de natura salariala pentru care se datoreaza impozit pe venit si contributie de asigurari sociale pentru care exista obligatia platii potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5

(1) Pâna la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care încheie contracte individuale de munca pe perioada determinata de pâna la 3 luni, se asigura decontarea unei parti din salariul acordat acestora, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de munca, pentru o perioada de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câstigul salarial mediu brut prevazut de Legea
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent perioadei lucrate.

(2) Angajatorul are obligatia de a plati integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de munca pe perioada determinata, suma reprezentând procentul de 41,5% prevazut la alin. (1) fiind decontata ulterior de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca, denumita în continuare ANOFM.

(3) Decontarea sumei prevazute la alin. (1) se face la cererea angajatorilor pe baza declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) însotita de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei prevazute la alin. (1), asumata de reprezentantul legal al angajatorului, dupa îndeplinirea
de catre acestia a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, din perioada pentru care se face solicitarea.

(4) Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (3), în baza unei proceduri care se aproba prin hotarâre a Guvernului.

Articolul 6

(1) Pentru desfasurarea activitatii în regim de telemunca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, se acorda, o singura data, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii în regim de telemunca.

(2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda, în ordinea depunerii solicitarilor, pâna la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurarilor de somaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, angajatorilor, pentru angajatii care au lucrat în regim de telemunca în perioada starii de urgenta pentru cel putin 15 zile lucratoare.

(3) Modalitatea de acordare si categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate conform alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta.

(4) În termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevazute la alin. (1), angajatorul are obligatia de a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achizitia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii si protectiei sociale.

(5) În cazul nerespectarii obligatiei de transmitere a documentelor justificative referitoare la achizitia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii si protectiei sociale, angajatorul restituie integral suma acordata, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4).

Articolul 7

(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica urmatoarelor categorii de angajatori:
a) institutii publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) angajatorii care se afla în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate, potrivit legii;
c) angajatorii care sunt înregistrati în jurisdictii necooperante în scopuri fiscale.

(2) Indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4) nu se cumuleaza pentru acelasi angajat cu masura prevazuta la art. 5, cu masurile active de sprijin acordate potrivit art. I si III din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative si nici cu masurile de stimulare a angajatorilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 8

(1) Primirea la munca sau prestarea oricarui alt tip de munca, inclusiv în regim de telemunca sau munca la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariati, în afara programului de lucru stabilit în conformitate cu art. 1, constituie contraventie si angajatorul se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.
(2) Dispozitiile referitoare la contraventia prevazuta la alin. (1) se completeaza cu prevederile ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 9

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor potrivit prevederilor art. 8 se efectueaza de catre inspectorii de munca.

Articolul 10

Pentru anul 2020, hotarârea Guvernului prevazuta la art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (2) si art. 5 alin. (4) se aproba în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 11

Prevederile art. 8 intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*